Yönetim Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Belediye Birimleri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Belediye ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlar. Her gün düzenli olarak yerel ve ulusal gazetelerde ve televizyonlarda çıkan belediye ile ilgili haberleri takip ederek arşivleme çalışmalarını yürütür. Belediye birimlerinin hizmetlerini, belediyenin açılışları, törenleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin fotoğraf ve video görüntülerini alarak arşivlenmesini sağlar. Her türlü etkinlik ve toplantılarda ilgili birimlere destek hizmetleri verir. İlçemizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlar ile işbirliği yaparak, ilçe halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlar.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü : Hakkı Can ÖZLÜ


Tel : 0232 238 30 01 / 1502   

Servis Tel:238 30 01 /1503

Faks: 0232 935 09 39  

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü : Hakkı Can ÖZLÜ

Tel: 0232 238 30 01 /1500

Email:basin@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 935 09 39 

 

Halkla İlişkiler Servis

Tel: 0232 238 30 01 /1002-1003         

                                                                                                        


Fen İşleri Müdürlüğü


Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.
Müdür : Mustafa Anıl FEROĞLU
Tel : 238 30 01 / 1414                                                                                                                                                             Email:fenisleri@narlidere-bld.gov.tr   

Faks: 0232 999 22 16                                                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


3194 sayılı İmar Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,diğer ilgili kanunlar ve yönetmeliklerde belirtilen konularda ve yetki alanlarında bu yönergede açıklanan iş ve işlemleri yapmak ile görevlidir.Yeni kurulan mahalle ve/veya yeni açılan cadde,sokakların isimlerinin verilmesini Belediye Meclisine sunar.
Müdür : Şermin HEPDÜNDAR
Tel : 238 30 01 / 1313                                                                                                                                                               Email:imarisleri@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 966 02 31 Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Belediye bünyesindeki park ve bahçelerin bakımları ve yenilemelerinin mevsim koşullarına göre devamlılığını sağlar.Belediye bünyesinde yeni yapılacak parklara ait; tasarım-proje,keşif ve metraj hazırlar,yeni yapılacak alımlarda teknik destek sağlar.
Müdür : Nilgün EMİR
Tel : 238 30 01 / 1405                                                                                                                                                         Email:parkvebahceler@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 22 16   Temizlik İşleri Müdürlüğü


Belediye sınırları içerisindeki sokak, cadde ve bulvarların temizliği ve kentliler tarafından üretilen katı atıkların toplanarak çöp dephoni yerlerine taşınması işlemini yapar.
Müdür : Osman ARAYICI
Tel : 238 31 68 / 1231                                                                                                                                                         Email:temizlikisleri@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 68 01


Sağlık İşleri Müdürlüğü


Belediyemizde çalışan memurların, Emekli Sandığı'na bağlı hastaların, yoksul hastaların, işe girecek olan olanların, sporcuların muayenesi, pansuman ve enjeksiyonlarını yapar. Cenaze ve defin işlemleri, esnaf denetimleri ve periyodik sağlık muayenelerini yapar. Üniversite ve hastanelerin de katkıları ile sağlık taramaları yapar. Konferans ve seminerlerle halkı bilgilendirir.
Müdür : Hüseyin ÖZŞERİK
Tel : 238 35 93 / 1031                                                                                                                                                         Email:saglikisleri@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 68 01Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü


Makamca ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç,hedef,strateji ve ilkeler doğrultusunda,yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek Makam onayına sunar,onaylanan politikaların uygulanışını izler ve personele bu konuda gerekli açıklamalarda bulunur.Gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar,verilen görevleri takip eder ve ahenkli bir çalışma ortamı oluşmasını sağlar.
Müdür : Aygül BALTACIOĞLU
Tel : 238 31 68 / 1220                                                                                                                                                       Email:cevrekoruma@narlidere-bld.gov.tr

 

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü


Belediyemizde bilgi işlem konularında teknik destek verir.Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlar.Kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlayacak sistem akışını ve yöntemlerini tasarlar ve uygular.Network hizmetlerinin ve donanımların güncel olarak yapılandırılmasını ve yürütlmesini sağlar.                 Müdür: Mahsun YAZGAN                                                                                                                                                                                   Tel: 238 30 01 /1515                                                                                                                                                                                     Email:bilgiislem@narlidere-bld.gov.tr

 Faks: 0232 999 22 16                                                                                                                                                                                                                  

Hukuk İşleri Müdürlüğü


Belediyemiz organlarıyla muhtelif birimlerinin tereddüte düştüğü hukuki konularda danışmanlık hizmeti verir ve belediye idaresinin üçüncü kişi ya da kuruluşlarla düştüğü yasal ihtilaflarda kurumu temsil eder ve hizmet gereği olarak birçok konuda mevzuatın aradığı belgeleri düzenler.
Müdür: Melahat ÇETİN
Tel: 238 30 01 / 1518                                                                                                                                                                       Email:hukukisleri@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 22 16   Zabıta Müdürlüğü


İlçe ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür.
Müdür : Hasan TANRIVERDİ
Tel : 238 60 66 /1043-1048                                                                                                                                      Email:zabitamudurlugu@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 68 01

 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü


Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.
Müdür: Yusuf ACAR
Tel: 238 30 01 / 1919                                                                                                                                                                                       Email:yaziisleri@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 935 09 39 İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü


Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapar.Müdürün işbirliği içerisinde çalışmalarını temin etmek ve hizmetin bir bütün olarak üretilmesini sağlamak ile yükümlüdür. Genel anlamda insan kaynakları ve hizmet içi eğitim konularında çalışmalar yaparak,alınan kararları ilgili birimlere zamanında iletir ve yapılmasını temin eder.
Müdür: Sedat ALEV
Tel : 238 30 01 / 1800                                                                                                                                                   Email:insankaynaklari@narlidere-bld.gov.trMali Hizmetler Müdürlüğü


Mali Hizmetler Müdürü 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (MADDE 60), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun,ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen tüm görevleri,Müdürlüğüne bağlı alt birimler ve şeflikler aracılığı ile yerine getirir.Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamı ile birimlerde çalışan personel arasında görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili,süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
Müdür: İsmail AY
Tel: 238 30 01 / 1818                                                                                                                                                     Email:malihizmetler@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 935 09 44Gelir ve Tahakkuk Alt Birimi


Belediyeye ait vergi, resim, harç ve muhtelif para cezaları, harcamalara katılma payı ve işgal niteliğindeki her türlü alacaklarını kapsayan işlemlerin takip ve tahsili işlerini yürütür.
Müdür: Süleyman GÖÇMEN
Tel: 238 30 01/ 1010                                                                                                                                                                       Email:gelir@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 935 41 10 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü


Belediye sınırları içerisindeki yeni açılan işyerlerine ilişkin sınıf tespitinin yapılarak, işyeri açma, çalışma ruhsatını ve faaliyet konuları uygun olan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı verir. Belediyenin yetki alanındaki işyerlerinde Tüketiciyi Koruma Yasası'na göre etiket ve fiyat denetimleri yapar.
Müdür: Hülya Hanım ÖZCAN
Tel: 238 30 01 / 1904                                                                                                                                                       Email:ruhsatvedenetim@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 22 16 Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4734 sayılı kamu İhale Kanunu gereğince Belediyemiz araç ve gereçlerinin daha verimli çalışabilmelerini sağlamak ve bunların yedek parçalarının alınmasına, tamir ve bakımlarının yaptırılmasına, Belediyemizin tüm müdürlüklerinde kullanılan kırtasiye, matbu evrak ve diğer sarf malzemelerin ve bunlarla ilgili piyasa araştırmasının yapılarak satın alınması
Müdür: Hasan ÖZGÜR
Tel: 238 30 01 / 1400                                                                                                                                                     Email:destekhizmetleri@narlidere-bld.gov.tr

Faks: 0232 999 22 16 

 

 

Özel Kalem Müdürlüğü    

Belediye ve belediye hizmetlerine ait ilan, tanıtım duyuru işlemlerini yapar.Belediye tarafından düzenlenen festival çalışmalarını yürütüp ve her türlü harcaması ile organizasyonunu yerine getirir.Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan amatör spor kulüpleri ve kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere yönelik olarak yardım faaliyetlerinde bulunur.                                                                                                                                                                                                             Müdür:                                                                                                                                                                                                             Tel: 238 30 01 / 1701                                                                                                                                                           Email:ozelkalem@narlidere-bld.gov.tr

 Faks: 0232 935 04 56

 

 

Veterinerlik

                                                                                                                                                                                                                     Veteriner Hekimlik İşlerine ait merkezimizde çağdaş standartlara uygun nitelikte hizmet veren poliklinik, gözetim, bakım ve kısırlaştırma ünitelerimiz bulunmakta olup,gözetim ünitemizde;ısırma ve tırmalama yapan şüpheli hayvanların gözetimi,bakım ve kısırlaştırma ünitemizde; hasta, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının gerekli tedavileri yapılmaktadır.Müdürlüğümüz İl Tarım Müdürlüğü ile hayvan maddeleri ve hayvansal kökenli gıdaların denetimini eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektedir.                                                                                                                           Müdür : Berna BOSTANBAŞ                                                                                                                                                                       Tel:238 31 68 /1312                                                                                                                                                                           Email:veterinerisleri@narlidere-bld.gov.tr 

 Faks: 0232 999 68 01

 

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 

Belediyenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin (ilkelerinin) belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaç ve hedeflerini oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,Mali kanunlarla ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak vb görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Müdür: M. Savaş KARATAŞ

Tel: 0232 238 30 01  / 1822

Email: strateji@narlidere-bld.gov.tr

 

 

 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

Çağdaş şehircilik ilkelerine uygun, modern, daha yaşanabilir bir kent yaşamı oluşturmak amacıyla mevcut tarihi ve doğal  dokunun korunarak, kentsel yaşam ve yönetim kalitesini arttırmaya yönelik projeler hazırlayarak ilçenin planlı gelişimini ve büyümesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektir.

Müdür : Emel Baran

Tel: 0232 238 30 01  / 1916

 

 

signs of hiv in men treatments for aids/hiv symptoms of hiv or aids

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları